2740-04-7

8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-2-phenyl-4-benzopyrone hydrochloride

Cas Number: 2740-04-7 Molecular Structure
Product Code
CS21761
Product Name
8-[(dimethylamino)methyl]-7-methoxy-3-methyl-2-phenyl-4-benzopyrone hydrochloride
Cas Number
2740-04-7
Molecular Formula
C20H22ClNO3
Boiling Point
235.2 (&#8451)
CAS No 2683-56-9 Molecular Structure
CS16323
5-(DIMETHYLAMINO)AMYLAMINE
CAS No 37454-51-6 Molecular Structure
CS92415
5-(Dimethylamino)uracil
CAS No 306935-45-5 Molecular Structure
CS96024
5-(N-TERT-BUTOXYCARBONYLAMINOMETHYL)-4-PHENYL-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
CAS No 19391-83-4 Molecular Structure
CS22744
a:b-Diaminopropionic Acid Hydrochloride
CAS No 5896-07-1 Molecular Structure
CS96441
6Abeta-aporphine-10,11-diol, hydrochloride (8ci)
CAS No 2402-44-0 Molecular Structure
CS01914
5,5-BIS-(4-METHOXY-PHENYL)-IMIDAZOLIDINE-2,4-DIONE
CAS No 5117-07-7 Molecular Structure
CS63898
5,5'-Dithiobis(1-phenyl-1H-tetrazole)
CAS No 88678-34-6 Molecular Structure
CS10954
5,6,7,8-tetrahydro-2-naphthalenylester
CAS No 657393-98-1 Molecular Structure
CS30091
1-ACENAPHTHENONE,6-METHOXY-
CAS No 56745-86-9 Molecular Structure
CS87286
4-ACETAMIDOPHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE
CAS No 85524-69-2 Molecular Structure
CS65655
5,6-DIMETHOXY-2-PHENYL-INDAN-1-ONE
CAS No 577981-45-4 Molecular Structure
CS03426
ACETAMIDE,2-[[4-ETHYL-5-(FURAN-2-YL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]THIO]-N-(2-METHOXY-3-DIBENZOFURANYL)-
CAS No 496045-47-7 Molecular Structure
CS83188
Acetamide, N-[2,5-dihydroxy-4-(methoxymethyl)phenyl]-
CAS No 351421-18-6 Molecular Structure
CS80913
5'-ACETAMIDO-2-ACETOXY-4-DIMETHYLAMINO-2'-METHOXYCARBONYL-BENZOPHENONE
CAS No 578719-36-5 Molecular Structure
CS85113
ACETAMIDE,2-[[4-AMINO-5-(3-METHYLPHENYL)-4H-1,2,4-TRIAZOL-3-YL]THIO]-N-(2-METHOXY-3-DIBENZOFURANYL)-
CAS No 690978-52-0 Molecular Structure
CS40246
ACETAMIDE,N-[2-(CHLOROACETYL)-5-(ISOPROPYL)PHENYL]-
CAS No 301206-12-2 Molecular Structure
CS70091
Acetamide, N-(6-amino-1,2,3,4-tetrahydro-3-methyl-2,4-dioxo-1-phenyl-5-pyrimidinyl)-2-[(4-oxo-2-phenyl-4H-1-benzopyran-7-yl)oxy]-
CAS No 1023595-17-6 Molecular Structure
CS78435
Indazole-4-boronic acid, hydrochloride
CAS No 18807-71-1 Molecular Structure
CS53156
BENZYL N-(2-AMINOETHYL)CARBAMATE HYDROCHLORIDE
CAS No 6318-56-5 Molecular Structure
CS97105
5-AMINOBENZENE-1,3-DIOL HYDROCHLORIDE
CAS No 57054-86-1 Molecular Structure
CS04320
5-Bromo-2-chloro-4-(dimethylamino)pyrimidine
CAS No 214915-80-7 Molecular Structure
CS75560
5-Bromo-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
CAS No 124432-70-8 Molecular Structure
CS01259
2-Methoxy-3-fluoro-5-bromopyridine
CAS No 302901-16-2 Molecular Structure
CS74658
5-[[(7-METHYL-2,3-DIHYDRO-1H-INDEN-4-YL)OXY]METHYL]-4-PHENYL-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
CAS No 28771-82-6 Molecular Structure
CS67816
5-BROMO-4-METHYL-2-PHENYL-1,3-THIAZOLE
CAS No 138900-22-8 Molecular Structure
CS89041
5-CHLORO-1-(4-FLUORO-PHENYL)-1H-INDOLE
CAS No 138900-27-3 Molecular Structure
CS50956
5-CHLORO-1-(4-FLUORO-PHENYL)-3-PIPERIDIN-4-YL-1H-INDOLE
CAS No 40678-73-7 Molecular Structure
CS42052
5-CHLORO-2-(((DIMETHYLAMINO)METHYLENE)AMINO)BENZOPHENONE
CAS No 615-48-5 Molecular Structure
CS34745
5-CHLORO-2-MERCAPTOANILINE HYDROCHLORIDE
CAS No 22353-52-2 Molecular Structure
CS58716
5-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
CAS No 61694-98-2 Molecular Structure
CS38222
5-Chloro-2-methoxy-4-methylaminobenzoic Acid
CAS No 3695-43-0 Molecular Structure
CS74060
5-DIMETHYLAMINO-2-(2-THIAZOLYLAZO)PHENOL
CAS No 27106-16-7 Molecular Structure
CS77885
5-FURAN-2-YL-4-PHENYL-4H-[1,2,4]TRIAZOLE-3-THIOL
CAS No 852180-46-2 Molecular Structure
CS19820
5-ISOCYANATO-4-METHYL-2-PHENYL-1,3-THIAZOLE
CAS No 158942-04-2 Molecular Structure
CS88224
5-METHYL-1-(3-PYRIDYLCARBAMOYL)-1,2,3,5-TETRAHYDROPYRROLO [2,3-F]INDOLE
CAS No 2454-70-8 Molecular Structure
CS08765
5-METHOXY-N,N-DIETHYLTRYPTAMINE(5-MEO-DET)
CAS No 20826-03-3 Molecular Structure
CS71214
5-METHOXY-NICOTINIC ACID
CAS No 99446-53-4 Molecular Structure
CS82924
5-METHOXY-PYRAZOLO[1,5-A]PYRIDINE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
CAS No 14182-37-7 Molecular Structure
CS15911
5-NITRO-3-PHENYL-1H-INDOLE-2-CARBOXYLIC ACID
CAS No 957065-90-6 Molecular Structure
CS96412
5-Methylpyridin-3-amine hydrochloride
CAS No 1010-54-4 Molecular Structure
CS62408
5-METHYL-4-PHENYL-2,4-DIHYDRO-3H-1,2,4-TRIAZOL-3-ONE
CAS No 70170-23-9 Molecular Structure
CS21766
5-METHYL-2-PHENYL-1,3-OXAZOLE-4-CARBALDEHYDE
CAS No 144252-16-4 Molecular Structure
CS10309
5-NAPHTHALEN-2-YL-1-PHENYL-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS No 57202-50-3 Molecular Structure
CS93431
5-OCTYL-2-(4-OCTYLOXYPHENYL)PYRIMIDINE
CAS No 49597-17-3 Molecular Structure
CS02346
5-OXO-1-PHENYL-2,5-DIHYDRO-1H-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS No 39629-86-2 Molecular Structure
CS39991
5-OXO-1-PHENYL-PYRROLIDINE-3-CARBOXYLIC ACID
CAS No 78859-42-4 Molecular Structure
CS57534
5'-P-FLUOROSULFONYL-BENZOYLADENOSINE HYDROCHLORIDE
CAS No 7788-14-9 Molecular Structure
CS90879
5-Phenyl-1,2,4-Oxadiazol-3-Amine
CAS No 98591-60-7 Molecular Structure
CS29692
5-PHENYL-1,3,4-OXADIAZOLE-2-CARBONYL CHLORIDE
CAS No 5852-49-3 Molecular Structure
CS83264
5-PHENYL-1,3,4-OXATHIAZOL-2-ONE
CAS No 66616-72-6 Molecular Structure
CS83890
5-PHENYL-1H-INDOLE
CAS No 25844-72-8 Molecular Structure
CS78735
5-PHENYL-1H-PYRAZIN-2-ONE
CAS No 5378-52-9 Molecular Structure
CS57142
5-PHENYL-1H-TETRAZOLE
CAS No 1823-14-9 Molecular Structure
CS54275
5-PHENYL-1-PENTYNE
CAS No 117835-08-2 Molecular Structure
CS91185
5-PHENYL-2,4-PYRROLIDINEDICARBOXYLIC ACID
CAS No 5696-82-2 Molecular Structure
CS39527
5-PHENYL-2-HEXENE
CAS No 1745-16-0 Molecular Structure
CS36737
5-PHENYL-2-PENTENE
CAS No 321309-34-6 Molecular Structure
CS39403
5-PHENYL-2-THIENYL ISOCYANATE
CAS No 17361-89-6 Molecular Structure
CS02992
5-PHENYL-2-THIOPHENECARBONYL CHLORIDE
CAS No 4027-54-7 Molecular Structure
CS14019
5-PHENYL-3-(TRIFLUOROMETHYL)PYRAZOLE
CAS No 700-91-4 Molecular Structure
CS03912
5-PHENYL-3,4-DIHYDRO-2H-PYRROLE
CAS No 14677-11-3 Molecular Structure
CS03294
5-PHENYL-3H-[1,2,3]TRIAZOLE-4-CARBONITRILE
CAS No 76344-95-1 Molecular Structure
CS60871
5-PHENYL-4-ISOXAZOLECARBOXYLIC ACID
CAS No 4927-37-1 Molecular Structure
CS65676
5-PHENYL-5-METHYL HEXANONE-3
CAS No 58954-39-5 Molecular Structure
CS45865
5-PHENYL-6H-[1,3,4]THIADIAZIN-2-YLAMINE
CAS No 57489-93-7 Molecular Structure
CS71473
5-PHENYL-FURAN-2-CARBONYL CHLORIDE
CAS No 51677-09-9 Molecular Structure
CS10291
5-PHENYL-ISOXAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID METHYL ESTER
CAS No 80938-67-6 Molecular Structure
CS46099
5-PHENYL-O-TOLUIDINE
CAS No 27948-26-1 Molecular Structure
CS63438
5-PHENYL-PENT-2-EN-4-YNOIC ACID METHYL ESTER
CAS No 5932-30-9 Molecular Structure
CS45998
5-PHENYL-PYRAZOLE-3-CARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER
CAS No 182198-89-6 Molecular Structure
CS93374
5-PHENYL-THIENO[2,3-D]PYRIMIDINE-4-THIOL
CAS No 5023-12-1 Molecular Structure
CS99366
6-METHOXY-2H-BENZO[B][1,4]OXAZIN-3(4H)-ONE
CAS No 3034-04-6 Molecular Structure
CS42562
6-METHOXYFLAVANONE
CAS No 7306-12-9 Molecular Structure
CS15195
ACETIC ACID 3-PHENYL-BUT-3-ENYL ESTER
CAS No 42437-50-3 Molecular Structure
CS25446
BLASTICIDIN S HYDROCHLORIDE
CAS No 7703-09-5 Molecular Structure
CS45197
BZL-PHE-OME HCL
CAS No 5107-10-8 Molecular Structure
CS44377
DL-PIPECOLIC ACID HYDROCHLORIDE
CAS No 6052-11-5 Molecular Structure
CS52752
ETH-(E)-YLIDENE-PHENYL-AMINE
CAS No 54-88-6 Molecular Structure
CS39856
4-DIMETHYLAMINO-2-METHYLAZOBENZENE
CAS No 100-04-9 Molecular Structure
CS14126
4-(N,N-dimethylamino)benzenediazonium chloride
CAS No 3544-23-8 Molecular Structure
CS16483
2-methoxy-4-aminoazobenzene
CAS No 4005-68-9 Molecular Structure
CS22278
3-[(4-anilinophenyl)azo]benzenesulphonic acid
CAS No 4618-88-6 Molecular Structure
CS16630
3-amino-7-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-5-phenylphenazinium chloride
CAS No 6268-49-1 Molecular Structure
CS71086
4-DIMETHYLAMINOAZOBENZENE-4'-CARBOXYLIC ACID
CAS No 7612-98-8 Molecular Structure
CS54119
4-(N,N-DIMETHYLAMINO)AZOBENZENE-4'-ISOTHIOCYANATE
CAS No 29387-92-6 Molecular Structure
CS47404
(Dimethylamino)azobenzene
CAS No 6946-22-1 Molecular Structure
3-Aminophthalic acid hydrochloride
CAS No 5680-79-5 Molecular Structure
CS54598
Glycine methyl ester hydrochloride
CAS No 2124-31-4 Molecular Structure
CS27301
4'-DIMETHYLAMINOACETOPHENONE
CAS No 124763-51-5 Molecular Structure
CS24160
BIS-TRIS HYDROCHLORIDE
CAS No 304-20-1 Molecular Structure
CS86592
Hydralazine Hydrochloride
CAS No 13636-02-7 Molecular Structure
CS05353
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
CAS No 3902-22-5 Molecular Structure
CS75897
(8-METHOXY-1,2,3,4-TETRAHYDRO-NAPHTHALEN-2-YL)-PROPYL-AMINE HYDROCHLORIDE