Benzamide,N-[(1S)-7-oxo-1-[[[2-(2-phenyl-1H-indol-3-yl)ethyl]amino]carbonyl]octyl]-2-(phenylmethyl)-
CAS No. 874155-13-2