Benzamide, 4-methoxy-N-[2-[[4-(methylsulfonyl)phenyl]amino]phenyl]-
CAS No. 853905-29-0
Fpykyne > 95 % 1161009-63-7