Benzothiazolium,3-(8-methoxy-5,5-dioxido-11-oxo-10-oxa-5-thia-6,12-diazatriacont-1-yl)-, iodide
CAS No. 126270-49-3