[1,1'-Biphenyl]-2-carboxylic acid,4'-[[2-butyl-6-[(2-cyclohexylethyl)amino]-1H-benzimidazol-1-yl]methyl]-,1,1-dimethylethyl ester
CAS No. 133142-68-4