Dibenzofuran, 4-[4-[6-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-1-pyrenyl]phenyl]-
CAS No. 929100-50-5
ISOEVELLERINE 20547-63-1