Methanesulfonamide,N-[4'-[[2-butyl-4-methyl-7-(phenylmethoxy)-1H-benzimidazol-1-yl]methyl][1,1'-biphenyl]-2-yl]-1,1,1-trifluoro-
CAS No. 133142-78-6