Methanone,5H-[1]benzopyrano[4,3-b]pyridin-3-yl(5-chloro-2-hydroxyphenyl)-
CAS No. 178808-86-1