1,2,4-Oxadiazole, 3-(chloromethyl)-5-(2-methylphenyl)-
CAS No. 73217-34-2