Oxetane, 3-ethyl-3-[[(4-fluorophenyl)methoxy]methyl]-
CAS No. 144993-39-5