2,6-Pyridinedimethanol, 4-[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]-
CAS No. 106024-08-2
MORDANT RED 9 1839-22-2
C8-BTBT 583050-70-8
JAVANICIN X 138843-03-5